Loading

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul telesystem.ro este un site de specialitate si nu se adreseaza persoanelor sub 18 ani!

1. Informatii generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale TELESYSTEM SRL, cu sediu Administrativ (pct. de lucru şi adresă de corespondenţă) în localitatea Bacău, strada Spiru Haret, nr. 8, județul Bacău şi sediu social în Bacău strada Mărăşeşti, nr. 110. Prin urmare, TELESYSTEM SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul TELESYSTEM SRL, având următoarele date de contact: prelucrare.date@telesystem.ro. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților TELESYSTEM SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului telesystem.ro. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet telesystem.ro.

2. Scopurile prelucrarii:
Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale. Prin completarea datelor în formularele disponibile pe telesystem.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a TELESYSTEM SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar pe orice cale pusă la dispoziție pe telesystem.ro sunt prelucrate de către TELESYSTEM SRL în următoarele scopuri:

DE INFORMARE
Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității și acest scop poate include, după caz, următoarele:
a) Recepționarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloacele electronice
b) Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice
c) Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice și facturarea acestora
d) Oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzi, bunuri și servicii
e) Soluționarea reclamațiilor, anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate
f) Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achiziționate
g) Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Cumpărătorului, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție, putem desfășura realizarea de statistici în ceea ce privește analiza de piață, monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul Clientului/Cumpărătorului
h) Pentru apărarea intereselor noastre legitime, vă vom transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: măsuri de protecție a paginii de internet, prevenire și gestionare a diverselor altor riscuri.
i) Dispoziții legale
j) Crearea și administrarea site-ului în cadrul paginii de internet
k) Informarea privind situația site-ului inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor
l) Încasarea sau rambursarea contravalorii produselor in sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plăți cu cardul
m) Procesarea retururilor
2.1 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina TELESYSTEM SRL în contextul serviciilor prestate, prin această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii/distribuţie cu TELESYSTEM SRL;
Prin completarea datelor în formularele disponibile pe telesystem.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a TELESYSTEM SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.
2.2 pentru desfășurarea relației contractuale dintre TELESYSTEM SRL și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii/distribuţie, facturării și distribuirii facturilor, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al TELESYSTEM SRL, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
2.2 în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile TELESYSTEM SRL;
2.4 în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

DE MARKETING
Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității și acest scop poate include, după caz, următoarele:
- Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS, telefon)
2.5 pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile TELESYSTEM SRL, sau ale partenerilor/ afiliatilor TELESYSTEM SRL, (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale TELESYSTEM SRL, sau ale partenerilor/ afiliaților TELESYSTEM SRL, inclusiv prin transmiterea de către TELESYSTEM SRL a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuțelor corespunzătoare în telesystem.ro;
2.6 în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în site-ul telesystem.ro, sunteți de acord ca TELESYSTEM SRL să utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile TELESYSTEM SRL sau afiliaţilor/partenerilor TELESYSTEM SRL;
Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

3. Temeiul juridic al prelucrarilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:
3.1 obligațiile legale care incumbă în sarcina TELESYSTEM SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului telesystem.ro;
3.2 încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii/distribuţie încheiat cu TELESYSTEM SRL;
3.3 interesul legitim al TELESYSTEM SRL de a-și promova produsele și/sau serviciile; Societatea are un interes legitim când prelucrarea are loc în cadrul relației cu un client, când prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, pentru a preveni frauda sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice.
3.4 consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului. În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

4. Durata prelucrarii
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Perioada de reținere pentru datele confirmate de utilizator nu expiră automat, datele fiind șterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmării acceptului de prelucare la 30 zile de la înscriere sau se șterg manual prin cerere scrisă.

5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, TELESYSTEM SRL poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama TELESYSTEM SRL ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:
pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului telesystem.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestora; pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către TELESYSTEM SRL cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi, etc; în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către TELESYSTEM SRL; în cazul unor campanii promoționale organizate de către TELESYSTEM SRL împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai TELESYSTEM SRL; pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Atentie! TELESYSTEM SRL nu colecteaza date cu caracter personal clasificate ca si date sensibile in conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectam informatii cu privire la:
- Originea etnică
- Opiniile politice
- Credințele religioase sau filosofice
- Apartenența sindicală
- Date genetice sau biometrice
- Date medicale
- Date despre viața sau orientarea sexuală

6. Transferul datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către societățile afiliate TELESYSTEM SRL sau către diverși împuterniciți ai TELESYSTEM SRL, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE către entităţi care face obiectul unei decizii de adecvare a Comisiei Europene.

7. Furnizarea datelor cu caracter personal
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/serviciile TELESYSTEM SRL sau ale partenerilor/afiliaților TELESYSTEM SRL sau pentru ca TELESYSTEM SRL să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu TELESYSTEM SRL. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

8. Masuri de securitate a datelor
TELESYSTEM SRL va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

9. Drepturile de care beneficiati
În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.
Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care TELESYSTEM SRL nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Contact și suport privind datele dumneavoastră
Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către TELESYSTEM SRL prin: poștă la adresa: TELESYSTEM SRL, localitatea Bacău, Strada Spiru Haret nr. 8, Bacău, județul Bacău e-mail la prelucrare.date@telesystem.ro
În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că TELESYSTEM SRL v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.